فرم درخواست استخدام شرکت داروگ بین الملل

مشخصات فردی

مشخصات افراد خانواده

نام و نام خانوادگی نسبت شغل سن آدرس تلفن تحصیلات

سوابق تحصیلی

سطح تحصیلی و رشته تحصیلی نام دانشگاه محل تحصیل شروع پایان معدل

سوابق آموزشی

نام دوره آموزشی نام موسسه آموزشی مهارت هایی که در طول دوره فراگرفته اید تاریخ مدت (ساعت) گواهی پایان دوره

سوابق کاری

نام شرکت زمینه فعالیت عنوان شغل تاریخ شروع و اتمام همکاری آخرین حقوق دریافتی علت قطع همکاری مدیر مستقیم

مهارت هامیزان آشنایی با کامپیوتر

نرم افزار میزان تسلط

مشخصات افرادی که شما را می شناسند

نام و نام خانوادگی شماره تماس شغل

اینجانب صحت کلیه اطلاعات فرم درخواست استخدام را تأیید و تعهد می کنم در صورت اثبات تخلف در اظهار آن ها، شرکت داروگ بین الملل مجاز خواهد بود، در هر مرحله از استخدام به صورت یک جانبه قرارداد همکاری را فسخ و خسارت وارده را از محل این تخلف مطالبه کند.